Staż z urzędu pracy

Autor Biuro Progress w Rozwój zawodowy

Staż z urzędu pracy jest doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w danej branży oraz nawiązania kontaktów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej młodych ludzi wykazuje chęć podjęcia go. Korzyść jest na tyle duża, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że po odbyciu stażu pracownik zostanie zatrudniony na stałe. Jaka jest specyfika stażu z urzędu pracy, komu przysługuje i jak długo trwa? To pytania, na które postaramy się odpowiedzieć.

Staż ma wspomagać aktywizację osób bezrobotnych i przygotowywać do podjęcia pracy. Z możliwości jego odbycia mogą skorzystać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, pod warunkiem, że nie ukończyły 25. roku życia, w przypadku ukończenia studiów limit ten wydłuża się do 27 lat oraz te, których wiek przekracza 50 lat. Staż przysługuje również długotrwale bezrobotnym, bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych i takich, którzy samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. O staż ubiegać się mogą również byli więźniowie, którzy nie rozpoczęli pracy po odbyciu kary.

Długość stażu wynosi zwykle okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy, jeśli bezrobotny nie ukończył 27. roku życia od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie, który poświadcza ukończenie studiów wyższych. Istnieje również możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu wakacyjnego.

Ubiegając się o staż warto wiedzieć, że pracownik nie podlega firmie, w której jest zatrudniony, a staroście, który określa warunki odbycia stażu. Wśród nich są między innymi – długość czasu pracy – standardowo 40 godzin tygodniowo, chyba że pracodawca wystąpi z prośbą o inny wymiar godzin, porę wykonywania pracy – wyłącznie tryb dzienny, czy dni wolne od pracy – staż nie może odbywać się w niedziele i święta. Z punktu widzenia stażysty ważny jest fakt, że ten nadal ma status bezrobotnego, a z urzędu pracy otrzymuje comiesięczne stypendium, wynagrodzenie za staż, w wysokości 890 zł brutto, co daje ok. 750 zł netto. Pracodawca musi wiedzieć, że stażyście przysługuje 2 dni wolnego na 30 dni kalendarzowych stażu, jednak to on decyduje o ich przyznaniu. Odbycie stażu jest udokumentowane zaświadczeniem od starosty.

Nie tylko bezrobotny, ale również pracodawca może złożyć wniosek o staż. Dokument powinien zawierać informacje o pracodawcy, łącznie z danymi NIP i REGON oraz liczbę miejsc i zakres pracy wykonywanej przez stażystów. Wypełniony w ten sposób wniosek należy złożyć do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy i czekać na decyzję starosty.

Mozesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu przez RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.